คุณสุริย เจริญวงศ์
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์