Find me on Facebook
ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

ATI เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตร ต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC) ผู้วางแผนการลงทุน (IP) นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้แนะนำลูกค้า (IBA) วันที่ 27-28 ต.ค. 2561 จ.ขอนแก่น

สำหรับ

o   ผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุน (IC) ผู้วางแผนการลงทุน (IP) นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้แนะนำลูกค้า (IBA)

o   อบรมเพื่อปรับคุณสมบัติ IC,IP ตามเกณฑ์ใหม่ของสำนักงาน ก.ล.ต. (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-2563)
     https://www.set.or.th/professional/newIClicense

o   บุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการลงทุน

 

อบรม    วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-18.30 น.

             และ วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.  

               ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น

 

โปรโมชั่น  4,700 บาท (รวม VAT) >> สมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 กันยายน 2561

เปิดสมัครวันนี้ – วันที่ 14 ตุลาคม 2561

 

 

หลักสูตร 1 ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน(Complex Module 1) (6 ชั่วโมง)

            วิทยากร : ดร.ธนัยวงศ์  กีรติวานิชย์

อบรมวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-15.30 น.

ค่าอบรม 2,000 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 2 เจาะเทคนิคการทำหน้าที่ของผู้แนะนำการลงทุน (นับชั่วโมงด้านกฎระเบียบฯ 3 ชั่วโมง)

             วิทยากร : คุณดวงพร   วิบูลย์ศิลป์

อบรมวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 15.30-18.30 น.

ค่าอบรม 1,000 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Complex Module 2) (3 ชั่วโมง)

             วิทยากร : คุณทศพล  เกิดผล

อบรมวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.

ค่าอบรม 1,000 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 4 การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (หลักทรัพย์ FPI 3 ชั่วโมง)

            วิทยากร : คุณไมตรี   โสตางกูร

อบรมวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.

ค่าอบรม 1,000 บาท (รวม VAT)

 

 ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 02-264-0909  ต่อ  210-215, 220-223

 

หมายเหตุ >>   

 1. ค่าบริการที่เรียกเก็บโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

       2. เพื่อมิให้ผู้อื่นเสียสิทธิ์ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้หลังจากสมัครอบรมและชำระเงินแล้ว ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถโอนสิทธิ์การเข้ารับการอบรมให้แก่ผู้อื่นได้  โดยต้องทำหนังสือแจ้งมายังสถาบันฝึกอบรมฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการอบรม


  • 3
  • 9
  • 2
  • 4
  • 9
  • 0
  • 2
สถิติผู้เข้าชม

TOP