Find me on Facebook
ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

ATI เปิดรับสมัครอบรม ติวตะลุยโจทย์ ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป IC Plain ( ติว 2 วัน) รวมสอบ 1 ครั้ง **สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานแล้ว**

 

ติวตะลุยโจทย์ ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป IC Plain (2 วัน)  **สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานแล้ว**

ติว           วันเสาร์ที 3 – วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561     ติวโดย คุณจักรพันธ์ เนียรศิริ (พี่นัท)

เวลา        09.00 -17.00 น.

สถานที่    ห้อง 402 E ชั้น 4 อาคาร Learning Tower (อาคารเรียนรวม)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร

 

**Special Promotion**

สมัครวันนี้ ได้รับสิทธิ์ในการทำแบบฝึกหัดเพื่อเตรียมตัวสอบ IC Plain (P1) จำนวน 100 ข้อ

พร้อม VDO เฉลยแบบฝึกหัดแบบข้อต่อข้อแบบเจาะลึก ฟรี!

 

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – วันที่ 24 ตุลาคม 2561              ค่าติว      3,000 บาท (รวม VAT) รวมทดสอบ 1 ครั้ง

สมัครภายในวันที่ 14 ตุลาคม  2561                            ลดเหลือ  2,800 บาท (รวม VAT) รวมทดสอบ 1 ครั้ง

หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และค่าที่จอดรถ

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติม Tel : 02-264-0909 ต่อ 210-215, 220-223

 

ข้อตกลงการสมัครอบรม

1. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

2. หากผู้สมัครอบรมยกเลิกการอบรม หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถโอนสิทธิ์การเข้ารับการอบรมให้แก่ผู้อื่นได้  โดยต้องทำหนังสือแจ้งมายังสถาบันฝึกอบรมฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการอบรม


  • 3
  • 9
  • 2
  • 5
  • 0
  • 7
  • 2
สถิติผู้เข้าชม

TOP