Find me on Facebook
ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

ATI เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตร ต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC) ผู้วางแผนการลงทุน (IP) นักวิเคราะห์การลงทุน(IA) และผู้แนะนำลูกค้า (IBA) วันที่ 8-9 ก.ย. 2561

 

หลักสูตร 1 ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน(Complex Module 1) (6 ชั่วโมง)

             วิทยากร : ดร.ธนัยวงศ์  กีรติวานิชย์

อบรมวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561          เวลา 08.30-15.30 น.

ค่าอบรม 2,000 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 2 เจาะเทคนิคการทำหน้าที่ของผู้แนะนำการลงทุน (นับชั่วโมงด้านกฎระเบียบฯ 3 ชั่วโมง)

             วิทยากร : คุณดวงพร   วิบูลย์ศิลป์

อบรมวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561          เวลา 15.30-18.30 น.

ค่าอบรม 1,000 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Complex Module 2) (3 ชั่วโมง)

             วิทยากร : คุณทศพล  เกิดผล

อบรมวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561      เวลา 09.00-12.00 น.

ค่าอบรม 1,000 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 4 การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (หลักทรัพย์ FPI 3 ชั่วโมง)

             วิทยากร : คุณไมตรี   โสตางกูร

อบรมวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561      เวลา 13.00-16.00 น.

ค่าอบรม 1,000 บาท (รวม VAT)

 

 

หมายเหตุ >>

1. ค่าบริการที่เรียกเก็บโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

2. เพื่อมิให้ผู้อื่นเสียสิทธิ์ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้หลังจากสมัครอบรมและชำระเงินแล้ว
ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถโอนสิทธิ์การเข้ารับการอบรมให้แก่ผู้อื่นได้  โดยต้องทำหนังสือแจ้งมายังสถาบันฝึกอบรมฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการอบรม


  • 3
  • 9
  • 2
  • 4
  • 9
  • 4
  • 2
สถิติผู้เข้าชม

TOP