FAQ : คำถามยอดนิยม
การสมัครอบรม
Q : อยากทราบวันในการอบรมแต่ละหลักสูตร ตรวจสอบได้ที่ไหน

ท่านสามารถตรวจสอบกำหนดการอบรมแต่ละหลักสูตรได้ที่

Q : ต้องการสมัครอบรมต้องทำอย่างไร

สมัครได้ที่ >> https://register.ati-asco.org/

Q : หากหลักสูตรที่ต้องการเข้าอบรม/สัมมนาที่นั่งเต็มแล้ว สามารถจองที่นั่งไว้ได้หรือไม่

ท่าน สามารถแจ้งความประสงค์ขอสำรองรายชื่อเป็น Waiting List ได้ โดยแจ้ง ชื่อ - นามสกุล, เบอร์โทรติดต่อ, E-mail Address, ชื่อหลักสูตร และวันที่ที่ต้องการเข้าอบรม/สัมมนา มายัง Training@ati-asco.org เจ้าหน้าที่จะทำการสำรองชื่อของท่านใน Waiting List และเมื่อมีที่นั่งว่าง เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไป

Q : ลงทะเบียนสมัครอบรมไปแล้ว แต่จำวันที่และเวลาอบรมไม่ได้ ต้องทำอย่างไร

ท่านสามารถตรวจสอบวันและเวลาการอบรมของท่านได้ด้วยตนเอง ดังนี้

 
- วิธีที่ 1 log in เข้าสู่ระบบลงทะเบียน คลิกที่ชื่อคุณลูกค้า จากนั้นเลือกเมนูประวัติการสมัคร และผลการอบรม/สอบ จากนั้นเลือก อบรม จะเห็นรายการที่ท่านสมัครล่าสุดอยู่บนสุด
 
- วิธีที่ 2 ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ จาก e-mail ที่ ATI ส่งไปยืนยันการลงทะเบียน ทาง e-mail address ที่ท่านได้แจ้งไว้ในระบบ
Q : ต้องการเปลี่ยนแปลงรอบการอบรมต้องทำอย่างไร

ทำตามเงื่อนไขดังนี้

- กรณีที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียม ท่านไม่ต้องทำอะไร ระบบจะตัดชื่อโดยอัตโนมัติ

- กรณีที่ชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องรีบติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงรอบกิจกรรมทาง Training@ati-asco.org
Q : ต้องการยกเลิกการอบรม ต้องทำอย่างไร

ทำตามเงื่อนไขดังนี้

- กรณีที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียม ท่านไม่ต้องทำอะไร ระบบจะตัดชื่อโดยอัตโนมัติ

- กรณีที่ชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว ATI ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการอบรมให้แก่ผู้สมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถโอนสิทธิการเข้าอบรมให้แก่บุคคลอื่นได้ โดยส่งรายละเอียด ดังนี้
 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ที่ต้องการโอนสิทธิให้
3. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม
4. ชื่อหลักสูตรและ วัน - เวลา อบรม ที่ผู้สมัครต้องการโอนสิทธิให้
5. ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ E-Mail : Training@ati-asco.org
6. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับอีกครั้ง
(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 02-096-2955 กด 1)
Q : ในวันอบรมต้องนำเอกสารอะไรมาบ้าง

 

เอกสารที่ท่านต้องนำมาในวันอบรมมีดังนี้
 
1. บัตรประจำตัวประชาชน/ใบขับขี่/passport หรือบัตรที่ออกโดยราชการที่มีรูปถ่ายของท่าน
2. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม
Q : ในวันอบรมจะได้รับอะไรบ้าง

กรณีอบรมเต็มวัน ท่านจะได้รับ

1. เอกสารประกอบการอบรม

2. อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
 
กรณีอบรมครึ่งวัน ท่านจะได้รับ
 
1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. อาหารว่าง
Q : หากไม่เข้าอบรมตามวันและเวลาที่สมัครไว้ จะถือว่าขาดอบรมหรือไม่

หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ATI จะถือว่าผู้สมัครขาดอบรม และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียม ในกรณีที่ผู้สมัครประสงค์เข้ารับการอบรมครั้งต่อไป จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการอบรมตามปกติ

Q : หากวุฒิบัตรการอบรม/สัมมนาสูญหายและต้องการขอใหม่ จะต้องทำอย่างไร

1. แจ้งความประสงค์ขอรับวุฒิบัตร ที่ ATI สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ อาคารชุดเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 2 เลขที่ 195/3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ โทรศัพท์ 02-096-2955 กด 1 (เวลา 09.00 - 16.30 น.)

2. ชำระค่าธรรมเนียมการออกวุฒิบัตร ฉบับละ 50 บาท
 
กรณีที่ 2 ติดต่อขอรับวุฒิบัตรผ่านทางไปรษณีย์
1. ค่าธรรมเนียมการออกวุฒิบัตร ฉบับละ 50 บาท พร้อมค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 100 บาท รวม 150 บาท (ค่าธรรมเนียมในการจัดส่ง EMS 100 บาท ต่อการจัดส่งวุฒิบัตรไม่เกิน 10 ฉบับ) โดยชำระเงินทาง
 
ธนาคาร : กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
ชื่อบัญชี : สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ 
เลขที่บัญชี : 718-2-56289-5 
สาขา : ถนนรัชดาภิเษก (สุขุมวิท-พระราม 4)
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
 
2. แจ้งรายละเอียดการขอรับวุฒิบัตร โดยระบุ ชื่อ – นามสกุล ชื่อหลักสูตร และวันที่เข้าร่วมสัมมนา หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ในการจัดส่งวุฒิบัตร พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน มาทาง E-Mail : Training@ati-asco.org
 
หมายเหตุ:  ATI ขอสงวนสิทธิ์ในการออกวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่มีรายชื่อในใบลงทะเบียน และเข้าร่วมการอบรม/สัมมนาไม่น้อยกว่า 80% เท่านั้น

  • 8
  • 7
  • 6
  • 3
  • 5
  • 8
  • 9
สถิติผู้เข้าชม

 TOP