คำแนะนำการสมัครสอบ

คำแนะนำการสมัครทดสอบ

 • ผู้สมัครสอบจะต้องจองที่นั่งสอบผ่านระบบลงทะเบียน Online โดยใช้ Username เป็นเลขที่บัตรประชาชน และ Password ที่กำหนดโดยผู้สมัคร ทั้งนี้ ระบบจะปิดการจองที่นั่งสอบในแต่ละรอบสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนวันสอบ (รวมวันหยุด) ตัวอย่าง ผู้สมัครต้องการจองที่นั่งสอบในวันสอบที่ 7 จะต้องทำการจองที่นั่งสอบผ่านระบบลงทะเบียน Online ก่อนวันที่ 2 เนื่องจาก ตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นระบบจะปิดการจองที่นั่งสอบ
 • หลังจากจองที่นั่งสอบแล้ว ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบของ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และจะต้องชำระค่าธรรมเนียมภายใน 3 วันนับจากวันที่จองรอบสอบ ซึ่งจะปรากฏวันครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียมในแบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียม กรณีไม่ชำระค่าธรรมเนียมในช่วงเวลาที่กำหนด ระบบจะยกเลิกการจองที่นั่งสอบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ การสมัครจะถือว่าสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครลงทะเบียนถูกต้องและชำระค่าธรรมเนียมในช่วงเวลาที่กำหด ตัวอย่าง ผู้สมัครต้องการจองที่นั่งสอบในวันที่ 7 โดยทำการลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียน Online ในวันที่ 1 จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบภายในวันที่ 3 เป็นต้น
 • สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ งดรับการจองทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือ e-mail ในทุกกรณี

วิธีการจองรอบสอบสามารถทำได้ดังนี้

 • ตรวจสอบตารางปฏิทินการทดสอบ เพื่อเลือกรอบสอบโดยดูที่ วัน เวลา สถานที่ และที่นั่งคงเหลือ
 • ทำการจองที่นั่งสอบ จากนั้นระบบจะให้เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร
 • ศึกษาระเบียบการสมัครทดสอบ >>ศึกษาระเบียบการสมัครทดสอบ
 • ลงทะเบียนสมัครสมาชิกและสมัครทดสอบ >>ศึกษาการสมัครการสมัครสมาชิกและสมัครทดสอบ
 • ผู้สมัครสอบจะได้รับการยืนยันการชำระค่าธรรมเนียมไปยังท่าน ผ่านการยืนยันทางอีเมล์ (Auto mail)        

การชำระค่าธรรมเนียม  

      

ทั้งนี้ กรุณาเก็บหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมและนำมาแสดงในวันสอบ โดยไม่ต้องส่งมาที่สถาบันฯ


ผู้สมัครสอบศึกษาโครงสร้างหลักสูตรทดสอบใหม่ที่เริ่มใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป 
>> ศึกษาโครงสร้างหลักสูตร
ผู้สมัครสอบศึกษาคุณสมบัติที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนตามโครงสร้างใบอนุญาตใหม่ 
>>ศึกษาคุณสมบัติ 

 
ท่านที่สนใจสมัครเข้ารับการทดสอบกับ ATI  คลิกที่นี่ >> สมัครสอบ


 • 5
 • 5
 • 9
 • 5
 • 2
 • 6
 • 0
สถิติผู้เข้าชม

 TOP