หลักเกณฑ์การต่ออายุใบอนุญาต

แนวทางปฏิบัติในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน

                        การให้ความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนมีอายุ 2 ปี ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ และให้นับระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ของปีถัดไป  ตัวอย่างเช่น  ได้รับความเห็นชอบ วันที่ 1 พ.ค. 2555 อายุสิ้นสุดถึง 31 ธ.ค. 2557 โดยนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน จะต้องผ่านการอบรมหรือร่วมกิจกรรมหรือศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับอย่างใดอย่างหนึ่ง

แนวทางที่ 1 : การพิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่สำนักงานยอมรับ
                      นักวิเคราะห์การลงทุน และ/หรือผู้แนะนำการลงทุนอาจเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรือหลายกิจกรรมต่อไปนี้รวมกัน
                       -   การเข้าอบรมหรือสัมมนาหลักสูตร ซึ่งจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ (in-house training) หรือสถาบันฝึกอบรมที่สำนักงานยอมรับ
                       -   การเป็นวิทยากร ผู้บรรยายความรู้ หรือการเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่สำนักงานยอมรับ
                    
แนวทางที่ 2 : การพิจารณาจากการศึกษาเพิ่มเติม
                     นักวิเคราะห์การลงทุน และ/หรือผู้แนะนำการลงทุน ที่สอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analysts (CISA) หรือ Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับใดๆ ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ปฏิทินที่จะต้องเข้าต่ออายุ สามารถใช้ผลสอบ "ผ่าน" มายื่นขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบได้ โดย นักวิเคราะห์การลงทุน และ/หรือผู้แนะนำการลงทุน ไม่ต้องเข้าอบรมใดๆ เพิ่มเติม
        
แนวทางที่ 3 : การพิจารณาจากการดำรงสถานภาพ
                     นักวิเคราะห์การลงทุน และ/หรือผู้แนะนำการลงทุน ที่ได้รับความเห็นชอบโดยสถานภาพเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ การเป็นผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะได้รับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ หากขณะที่ขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบยังดำรงสถานภาพดังกล่าว


  • 8
  • 7
  • 6
  • 3
  • 6
  • 0
  • 2
สถิติผู้เข้าชม

 TOP