หลักเกณฑ์การต่ออายุใบอนุญาต

 

แนวทางปฏิบัติในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน

 
                       การให้ความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนมีอายุ 2 ปี ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ และให้นับระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ของปีถัดไป  ตัวอย่างเช่น  ได้รับความเห็นชอบ วันที่ 1 พ.ค. 2555 อายุสิ้นสุดถึง 31 ธ.ค. 2557 โดยนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน จะต้องผ่านการอบรมหรือร่วมกิจกรรมหรือศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับอย่างใดอย่างหนึ่ง

แนวทางที่ 1 : การพิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่สำนักงานยอมรับ
                      นักวิเคราะห์การลงทุน และ/หรือผู้แนะนำการลงทุนอาจเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรือหลายกิจกรรมต่อไปนี้รวมกัน
                       -   การเข้าอบรมหรือสัมมนาหลักสูตร ซึ่งจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ (in-house training) หรือสถาบันฝึกอบรมที่สำนักงานยอมรับ
                       -   การเป็นวิทยากร ผู้บรรยายความรู้ หรือการเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่สำนักงานยอมรับ
                    
แนวทางที่ 2 : การพิจารณาจากการศึกษาเพิ่มเติม
                     นักวิเคราะห์การลงทุน และ/หรือผู้แนะนำการลงทุน ที่สอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analysts (CISA) หรือ Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับใดๆ ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ปฏิทินที่จะต้องเข้าต่ออายุ สามารถใช้ผลสอบ "ผ่าน" มายื่นขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบได้ โดย นักวิเคราะห์การลงทุน และ/หรือผู้แนะนำการลงทุน ไม่ต้องเข้าอบรมใดๆ เพิ่มเติม
        
แนวทางที่ 3 : การพิจารณาจากการดำรงสถานภาพ
                     นักวิเคราะห์การลงทุน และ/หรือผู้แนะนำการลงทุน ที่ได้รับความเห็นชอบโดยสถานภาพเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ การเป็นผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะได้รับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ หากขณะที่ขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบยังดำรงสถานภาพดังกล่าวคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน

ตามข้อ 18 วรรคหนึ่ง (1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555
 
 

กรณีที่ การอบรมหรือร่วมกิจกรรม1 ผ่านการอบรมหรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง
ประเภทการได้รับความเห็นชอบ หลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ชั่วโมง กฎระเบียบจรรยาบรรณ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ชั่วโมง Asset Allocation2 อย่างน้อย 3 ชั่วโมง (เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แนะนำการลงทุนแก่ผู้ลงทุน)
พื้นฐานอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เทคนิคอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
1

นักวิเคราะห์การลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติการเป็นผู้จัดการ ของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงานเกี่ยวกับตลาดทุน

- - - -
2 นักวิเคราะห์การลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติการเป็นผู้มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุน ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - - - -
3 นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
-
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน
ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
43 - -
-
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค4
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้
ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน

หมายเหตุ :  1 ขอบเขตการอบรมหรือกิจกรรมที่สามารถใช้ในการขอความเห็นชอบได้ต้องเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการต่อายุการให้
                    ความเห็นชอบที่สำนักงานหรือหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับกำหนด

                  2 การจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนหรือทำธุรกรรมใบผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เหมาะสม

                  3 ผู้ได้รับความเห็นชอบตามกรณีที่ 4 สามารถนับชั่วโมงอบรมด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน 15 ชั่วโมงได้

                  4 เป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค

 

 


  • 6
  • 8
  • 0
  • 8
  • 9
  • 6
  • 7
สถิติผู้เข้าชม

 TOP