Find me on Facebook
ประเภทและขอบแขตของผู้ประกอบวิชาชีพ

ขอบเขตการบริการลูกค้า

(IC)  
ด้านหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ทุกประเภท เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทุน กองทุนรวม
ด้านกองทุน กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ด้านตราสารทุน หุ้น และ ตราสารทุนอื่นๆ เช่น DW
ด้านตราสารหนี้ ตราสารหนี้ทุกประเภท และศุกูก
ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ด้านตลาดทุน หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ด้านโลหะมีค่า โลหะมีค่า เช่น ทองคำ เงิน (Silver) แพลทินัม

 

ประเภทและขอบเขตของผู้ประกอบวิชาชีพ

 

ประเภทธุรกรรมที่ผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนสามารถทำได้

ตามข้อ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555

ประเภทการได้รับความเห็นชอบ

ประเภทธุรกรรมที่สามารถทำได้

วิเคราะห์การลงทุน แนะนำการลงทุน
ตราสารหนี้1 กองทุน2 ตราสารทุน

สัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า

ตราสารหนี้1 กองทุน2 ตราสารทุน

สัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า

1

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน

2

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

- -
3

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 

- - - - - -
4. นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค
5. ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน - - - -
6. ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ - - - - -
7. ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้ - - - - - - -
8. ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน - - - - - - -
9. ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน - - - - - - -
10. ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - - - - - - -
11. ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า - - - - - 3 - 3

ตราสารหนี้  หมายความว่า ตราสารหนี้ทุกประเภท และศุกูก
กองทุน  หมายความรวมถึง กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน
ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า มีธุรกรรมที่สามารถทำได้ ได้แก่ กองทุนรวมคำแต่ไม่รวมถึงกองทุนรวมทองคำแบบซับซ้อน กองทุนรวมอีทีเอฟทองคำ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะโลหะมีค่า

 


  • 3
  • 9
  • 9
  • 9
  • 3
  • 0
  • 3
สถิติผู้เข้าชม

TOP