ประวัติ ATI
นับแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการ ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดรอง ตลอดจนธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง กับการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น ธุรกิจของการหักบัญชี การรับฝาก หลักทรัพย์ การเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งในการดูแลการ ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดรองดังกล่าว

ตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่ตามแนวทางขององค์กรกำกับดูแลตนเอง (Self-Regulatory Organization หรือ SRO)ในการดูแลการทำงาน ของสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าได้ดำเนินการไปด้วยดี ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และจรรยาบรรณของการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ในทาง ปฏิบัติของการเป็นองค์กรกำกับดูแลตนเอง

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยและบริษัทหลักทรัพย์ จะทำหน้าที่กำกับ ดูแลตนเองเป็นด่านแรก ส่วนตลาดหลักทรัพย์จะทำหน้าที่เป็นด่านที่สอง ดังนั้น สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยและบริษัทหลักทรัพย์จะมีภาระ หน้าที่เบื้องต้นในการดูแลตรวจสอบระบบและบุคลากรของตน เพื่อให้ แน่ใจว่าการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้กระทำไปด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถ่องแท้ เชี่ยวชาญถูกต้องตามกฎระเบียบที่มีการบัญญัติไว้ ตลอดจน มีการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสมสอดคล้องกับจรรยาบรรณที่พึงมีของการประกอบวิชาชีพ แม้ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ก็ตาม สถาบันฝึกอบรมจึง ได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2537 เพื่อทำหน้าที่ดูแลสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรมบุคลกร ของบริษัทหลักทรัพย์ โดยการจัดแนวทาการศึกษาและหลักสูตรการ อบรมพื้นฐานของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่พึงกระทำและที่ไม่พึงกระทำตามจรรยาบรรณของการกระกอบวิชาชีพให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

 

 

 
VISION MISSION
เป็นสถาบันพัฒนาความรู้ด้านการลงทุนและ การเงิน ที่ได้รับการยอมรับ จากผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และนักลงทุนในการ พัฒนาและถ่าย ทอดองค์ความรู้เชิงประยุกต์ พร้อมพรั่งด้วย ทีมงานมืออาชีพและ เครือข่ายที่เข้มแข็ง ที่ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบ ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและสังคม เป็นสถาบันหลักแห่งหนึ่ง ที่ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาและ เผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ การวางแผน การลงทุนและ การเงิน การดำเนินงานของธุรกิจหลักทรัพย์ และ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ ตลาดทุนไทย แก่บุคลากรที่เป็นผู้ประกอบ วิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ สถาบันการเงิน นักลงทุนและผู้ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้เกิดการ ขยายตัวของธุรกิจนายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพอย่างยั่งยืน
 


  • 8
  • 7
  • 6
  • 3
  • 7
  • 1
  • 3
สถิติผู้เข้าชม

 TOP