คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับใบอนุญาต

ประเด็นคำถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบบุคคล ของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน

1. การเปลี่ยนแปลงประเภทของผู้ที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน แตกต่างจากแบบเดิมอย่างไร

ตอบ  เปลี่ยนแปลงชื่อเรียกดังนี้

                1.   ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก. ด้านหลักทรัพย์และด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะเปลี่ยนเป็น นักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน (Capital Market Investment Analyst)

                2.   ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก. ด้านหลักทรัพย์จะเปลี่ยนเป็น นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Securities Investment Analyst )

                3.    ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก. ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะเปลี่ยนเป็น นักวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ( Derivatives Investment Analyst)

                4.    ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข. ด้านหลักทรัพย์ และด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะเปลี่ยนเป็น ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน ( Capital Market Investment Consultant )

                5.    ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข. ด้านหลักทรัพย์ จะเปลี่ยนเป็น ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์(Securities Investment Consultant)

                6.    ผู้ติดต่อกับลงทุนประเภท ข. ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะเปลี่ยนเป็น ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Investment Consultant )

                7.    ผู้ติดต่อกับลงทุนประเภท ข. ที่ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟทองคำ และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข. ที่ปฏิบัติหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับโลหะมีค่า
รวมเปลี่ยนแปลงเป็น ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า (Precious Metal Investment Consultant)

นอกจากนี้ ได้ เพิ่มประเภทผู้ ที่ได้ รับความเห็นชอบเฉพาะด้าน เพื่อให้ผู้ที่ ประสงค์จะทำหน้าที่แนะนำการลงทุนในตราสารเฉพาะบางประเภท สามารถเลือกขอความเห็นชอบได้ตามประเภทที่ ต้องการทำหน้าที่ ไม่จำเป็น ต้องทดสอบความรู้ทั้งหมดทุกด้าน โดยมีการเพิ่มประเภท ดังนี้

                8.    ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน(Equity Investment Consultant)

                9.    ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้(Debt Instrument Investment Consultant)

                10.  ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน(Fund Investment Consultant)

2. นักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน คือใคร

ตอบ  นักวิเคราะห์ การลงทุนด้านตลาดทุน = นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์  + นักวิเคราะห์  การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

                โดยทำหน้าที่ ในการวิเคราะห์ หลักทรัพย์ได้ทุกประเภท (ตราสารทุน ตราสารหนี้และกองทุน) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเดิมคือผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก. ด้านหลักทรัพย์ และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก. ด้านสัญญาซื้อขายล

3. ผู้แนะนำด้านการลงทุนด้านตลาดทุน คือใคร

ตอบ  ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน = ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ + ผู้แนะนำการลงทุน ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
โดยทาหน้าที่ติดต่อชักชวนให้คาแนะนาในหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท (ตราสารทุน ตราสารหนี้ และกองทุน) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเดิมคือผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข. ด้านหลักทรัพย์ และ ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข. ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 


  • 6
  • 8
  • 0
  • 8
  • 9
  • 9
  • 3
สถิติผู้เข้าชม

 TOP