ระเบียบการสมัครทดสอบ
 
 
 
ระเบียบการสมัครทดสอบ
สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
ผู้สมัครทดสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการสอบเพื่อเข้าทดสอบหลักสูตรต่างๆดังนี้
 
 

การจองรอบสอบ

 • ผู้สมัครจะต้องจองที่นั่งสอบผ่านระบบลงทะเบียน Online ที่ www.ati-asco.org เท่านั้น โดยใช้ Username เป็นเลขที่บัตรประชาชน และ Password ที่กำหนดโดยผู้สมัคร ทั้งนี้ ระบบจะปิดการจองที่นั่งสอบในแต่ละรอบสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนวันสอบ (รวมวันหยุด) (สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ และ/หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบของผู้สมัครตามความเหมาะสม)

ตัวอย่าง ผู้สมัครต้องการจองที่นั่งสอบในวันสอบที่ 7 จะต้องทำการจองที่นั่งสอบผ่านระบบลงทะเบียน Online ก่อนวันที่ 2 เนื่องจาก ตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นไป ระบบจะปิดการจองที่นั่งสอบ

 • หลังจากจองที่นั่งสอบแล้ว ผู้สมัครจะต้องเลือกชำระค่าธรรมเนียมได้ 2 ช่องทางคือ
   
  1. ช่องทาง Bill Payment โดยสามารถพิมพ์แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมจากระบบลงทะเบียน แล้วนำไปจ่ายได้ที่ หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร, ตู้ ATM, ระบบ Internet Banking ของ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  หรือทาง Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร (โดยการ Scan QR Code)
    
  2. ช่องทาง AIS mPAY โดยสามารถเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต / บัตรเดบิต / จุดรับชำระเงิน mPAY Station

ตัวอย่าง ผู้สมัครต้องการจองที่นั่งสอบในวันสอบที่ 7 โดยทำการลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียน Online ในวันที่ 1 จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบภายในวันที่ 3 เป็นต้น 

 • ผู้สมัครแบบ Walk-in จะต้องตรวจสอบจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละรอบสอบในระบบลงทะเบียน Online กรณีที่มีที่นั่งสอบว่าง สามารถติดต่อขอเข้าสอบล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก่อนเวลาเริ่มสอบ โดยลงชื่อในแบบฟอร์มที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น หากมีผู้แสดงความจำนงขอเข้าสอบมากกว่าจำนวนที่นั่งที่ว่าง การจัดสรรสิทธิในที่นั่งสอบจะจัดตามลำดับการลงชื่อในแบบฟอร์มลงทะเบียน Walk-in (First Come-First Serve)

 

 การชำระค่าธรรมเนียม  

 • หลังจากจองที่นั่งสอบแล้ว ผู้สมัครจะต้องเลือกชำระค่าธรรมเนียมได้ 2 ช่องทางคือ
   
  1. ช่องทาง Bill Payment โดยสามารถพิมพ์แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมจากระบบลงทะเบียน แล้วนำไปจ่ายได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร, ตู้ ATM, ระบบ Internet Banking, หรือทาง Mobile Banking ของ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่าน ธนาคารอื่นๆ ด้วย Mobile Application เพียงแค่สแกน QR Code ในแบบฟอร์มชำระเงิน (Bill Payment) ผ่าน Application ธนาคารนั้นๆ 

   >>> คู่มือการชำระค่าธรรมเนียมผ่านช่องทาง Bill Payment 
   *** เมื่อชำระเงินแล้ว สถานะการชำระเงินจะอัพเดตในวันทำการถัดไป ***
    
    
  2. ช่องทาง AIS mPAY โดยสามารถเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต / บัตรเดบิต / จุดรับชำระเงิน mPAY Station

   >>> คู่มือวิธีการชำระค่าธรรมเนียมผ่าน AIS mPAY
   *** เมื่อชำระเงินแล้ว สถานะการชำระเงินจะอัพเดตทันที ***

 

      ทั้งนี้ กรุณาเก็บหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมและนำมาแสดงในวันสอบ โดยไม่ต้องส่งมาที่สถาบันฯ

 

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการสอบ

 • กรณีที่ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้วมีเหตุฉุกเฉินในวันสอบสามารถแนบหลักฐานประกอบคำร้องขอเลื่อนสอบได้ 1 ครั้ง โดยส่งหลักฐานได้ที่ E-mail  Examination@ati-asco.org 

 

การลงทะเบียนและตรวจพิสูจน์ผู้เข้าสอบ

 • สถาบันฯ จะให้ผู้เข้าสอบติดต่อลงทะเบียนเข้าสอบล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก่อนเวลาเริ่มสอบ
 • ผู้เข้าสอบจะต้องนำหลักฐานการแสดงตนมาแสดงในวันสอบ โดยหลักฐานที่ใช้จะต้องเป็นเอกสารราชการที่ระบุเลขที่บัตรประชาชนและยังไม่หมดอายุ พร้อมมีรูปถ่ายที่ชัดเจน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง
 • ผู้เข้าสอบจะต้องลงลายมือชื่อในการลงทะเบียนเข้าสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ
 • กรณีผู้เข้าสอบไม่มีหลักฐานการแสดงตนตามที่กล่าวข้างต้น สถาบันฯ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
 • ผู้เข้าสอบแต่งกายสุภาพในการเข้าสอบ

 

การเข้าห้องสอบ

 • สถาบันฯ จะอนุญาตให้ผู้เข้าสอบ นำเฉพาะหลักฐานการแสดงตน และเครื่องคิดเลขตามระเบียบปฏิบัติในแต่ละหลักสูตรไปยังที่นั่งสอบ
 • ผู้เข้าสอบจะต้องวางสัมภาระ นาฬิกา ในที่ที่สถาบันฯ จัดเตรียมไว้ให้
 • ผู้เข้าสอบจะต้องปิดอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด และจัดเก็บให้เรียบร้อย
 • สถาบันฯ จะอนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบล่าช้าได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงหลังจากเวลาเริ่มสอบ และจะไม่ได้รับเวลาเพิ่มในการสอบ หากล่าช้าเกินครึ่งชั่วโมงหลังจากเวลาเริ่มสอบ จะถือว่าขาดสอบ โดยสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสอบ

 

สิ่งที่จัดเตรียมไว้ให้

 • สถาบันฯ ได้จัดเตรียมกระดาษแจ้งรหัสการสอบ และดินสอ
 • หากผู้สอบต้องการกระดาษทดเพิ่ม เจ้าหน้าที่คุมสอบจะจัดเตรียมให้
 • เมื่อเสร็จสิ้นการสอบ ผู้สอบจะต้องส่งคืนดินสอ กระดาษแจ้งรหัสการสอบรวมถึงกระดาษทด (ถ้ามี) ไว้ที่โต๊ะนั่งสอบ

 

การใช้เครื่องคิดเลข

 • สถาบันฯ อนุญาตให้ผู้เข้าสอบใช้เครื่องคิดเลขตามรุ่นที่ระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติแต่ละหลักสูตร โดยผู้เข้าสอบต้องจัดเตรียมมาเอง

 

การออกจากห้องสอบระหว่างสอบ

 • การลุกออกจากที่นั่งสอบในระหว่างการสอบ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้เจ้าหน้าที่คุมสอบเท่านั้น
 • เมื่อผู้เข้าสอบเสร็จสิ้นการสอบเรียบร้อยแล้ว จะต้องรอให้เจ้าหน้าที่คุมสอบตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนลุกออกจากที่นั่งสอบ

 

การรับหนังสือรับรองผลการทดสอบ

 • ระบบจะทำการส่งหนังสือรับรองผลการทดสอบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้สอบผ่านทาง e-mail ที่ผู้สอบระบุไว้หลังสอบเสร็จ
  โดยส่งจาก e-mail: TSIExamreport_noreply@set.or.th 
 • ผู้สอบสามารถเรียกดูหนังสือรับรองฯ ย้อนหลังผ่านทางระบบสมาชิกของศูนย์ทดสอบฯ ได้ โดยกรณีที่ผู้สอบมีความจำเป็นต้องใช้หนังสือรับรองผลการทดสอบเพื่อวัตถุประสงค์อี่น เช่น นำไปใช้ทางการศึกษา หรือ สมัครงาน ผู้สอบสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการทดสอบจากไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง


 

 • กรณีที่ผู้สอบมีความประสงค์จะรับหนังสือรับรองผลการทดสอบจากสถาบันฯ ในรูปแบบกระดาษ จะต้องยื่นเรื่องขอหนังสือรับรองผลการสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน (ทำการ)  ระบุ ชื่อ - นามสกุล หลักสูตร และกำหนดการสอบ พร้อมทั้งแจ้งวันและเวลาที่จะมารับหนังสือรับรองผลการสอบ โดยส่ง E-mail มาที่ Examination@ati-asco.org
  • รับด้วยตนเอง โดยเสียค่าธรรมเนียม ฉบับละ 200 บาท (รวม VAT)
  • จัดส่งทางไปรษณีย์ จะมีค่าจัดส่งเพิ่มเติม 100 บาท/ครั้ง (รวม VAT) ครั้งละไม่เกิน 10 ฉบับ โดยนำฝากเงินผ่าน ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย” เลขที่บัญชี 718-2-56289-5 และส่ง pay-in slip มาที่ E-mail Examination@ati-asco.org

 

ปรับปรุงแก้ไข: 10 พฤษภาคม 2562


 • 8
 • 7
 • 6
 • 3
 • 4
 • 8
 • 3
สถิติผู้เข้าชม

 TOP