ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ (Terms and Conditions of Use)

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

เว็บไซต์ภายใต้ Domain Name “*.ati-asco.org” (ซึ่งต่อจากนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) การเข้าเว็บไซต์ นี้ ตลอดจนการเปิดหน้าเว็บต่าง ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ (“ผู้ใช้งาน”) ตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) (ซึ่งต่อจากนี้เรียกว่า “ATI”) กฎหมายที่ใช้บังคับ และข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ทั้งที่กำหนดไว้เป็นการทั่วไปและที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ นี้ทั้งหมด (“ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้”) โดยผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดไว้นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า

อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้จะมีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์นี้ และเมื่อผู้ใช้งานได้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ย่อมถือว่าผู้ใช้งานตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงควรติดตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ

ทั้งนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยหรือประสงค์ที่จะปฏิเสธความมีผลผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ใด ๆ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

1. การใช้เว็บไซต์และทรัพย์สินทางปัญญา

1.1 บรรดาข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความ รูปภาพ วีดีโอคลิป ตารางข้อมูล กราฟ เอกสารประกอบการเรียน ข้อสอบต่างๆ แบบฝึกหัดต่างๆ (ถ้ามี) เครื่องหมายการค้า กราฟิกต่าง ๆ เสียง การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (Interface) ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โปรแกรมซอฟท์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหลายที่ผู้ใช้งานได้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เนื้อหา”) ถือเป็นสิทธิของ ATI หรือผู้ให้อนุญาตแก่ ATI ซึ่งเนื้อหาเหล่านั้นได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ตามกฎหมายของประเทศไทยและ/หรือกฎหมายของประเทศอื่นไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ และไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

ทั้งนี้ การนำชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ ของ ATI รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไปใช้ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ผู้ใช้งานจะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ATI ก่อนดำเนินการ

1.2 บรรดาชื่อทางการค้า ชื่อสินค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ นอกเหนือจากสิ่งที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ ATI ซึ่งได้ถูกนำมาเรียบเรียงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตกแต่งรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ โดย ATI ในฐานะผู้ให้บริการเว็บไซต์ไม่ได้มีเจตนาที่จะกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิในทางการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใด

1.3 เว้นแต่มีข้อความระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเว็บไซต์นี้ บรรดาเนื้อหา ไฟล์ หรือเอกสารที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานมีสิทธิเพียงเข้าดู ดาวน์โหลด อัพโหลดเนื้อหา และพิมพ์เนื้อหาดังกล่าว เฉพาะเพื่อประโยชน์แก่การใช้งานในทางส่วนตัวและต้องไม่ใช่การใช้งานที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้า และผู้ใช้งานตกลงไม่ทำสำเนา หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดอันมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ ดัดแปลง สร้างงานที่พัฒนา นำออกแสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใด ๆ ให้แก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์เป็นสิ่งตอบแทนอื่นใดหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก ATI ก่อนดำเนินการ

2. ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัดความรับผิด

2.1 เว็บไซต์ของ ATI มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล การลงทะเบียนกิจกรรมต่างๆ การสอบถามข้อมูลหรือความคิดเห็นต่างๆ หรือการศึกษาผ่านระบบ e-Learning ทั้งการอบรมต่างๆและการทดสอบต่างๆ ดังนั้น บรรดาข้อมูลต่างๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “บรรดาข้อมูลที่เผยแพร่”) จึงเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้งานสามารถพบเห็นได้เป็นการทั่วไป และไม่ให้ถือว่าบรรดาข้อมูลที่เผยแพร่นั้นเป็นการให้คำแนะนำหรือให้ความเห็นในทางกฎหมาย และไม่ให้ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขายหรือการลงทุนในหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้

2.2 เนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ถูกนำเสนอตามสภาพที่ได้รับ (“as is” basis) โดย ATI ไม่อาจรับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องใด ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันด้านความครบถ้วน ถูกต้องเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาและข้อมูล หรือการรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้เนื้อหาหรือการใช้เว็บไซต์นี้ รวมถึงความเหมาะสมในการใช้งาน และ ATI ไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อผลความเสียหายทางการเงินใดๆที่เกิดการใช้เว็บไซต์และ/หรือจากการนำเนื้อหาข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

2.3 ATI จะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก และจะจัดให้มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลใด ๆ จากบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ใช้งานของเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ดี  ATI ไม่อาจรับรองได้ว่าการเข้าใช้งานเว็บไซต์จะเป็นไปโดยปราศจากความล่าช้าและข้อผิดพลาดใด ๆ และไม่อาจรับรองว่าเว็บไซต์นี้จะปราศจากโปรแกรม ไฟล์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีจุดประสงค์มุ่งร้าย หรืออาจสร้างความเสียหายต่อระบบหรือข้อมูลในระบบของผู้ใช้งาน อาทิ ไวรัส คอมพิวเตอร์เวิร์ม โทรจันฮอร์ส สปายแวร์ หรือไฟล์ซึ่งเป็นอันตรายอื่น ๆ (รวมเรียกว่า “ความบกพร่อง”) ทั้งนี้ ไม่ว่าความบกพร่องดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากบุคคล หรือความขัดข้องทางเทคนิค หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอื่น ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงรับทราบเงื่อนไขดังกล่าวและตกลงว่าในกรณีที่มีความบกพร่องใด ๆ เกิดขึ้น ATI จะไม่รับผิดชอบในความสูญหาย ความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากความบกพร่องเหล่านั้นในทุกกรณี

2.4 ATI สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมถึงสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือระงับการให้บริการเว็บไซต์ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดและไม่ว่าในเวลาใด ๆ แก่ผู้ใช้งาน โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น

2.5 ATI ไม่อาจรับรองว่าบรรดาโฆษณาที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ (ถ้ามี) มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และปราศจากข้อบกพร่องใด ๆ โดย ATI เป็นเพียงสื่อกลางในการส่งผ่านข้อมูลการโฆษณาเท่านั้น และไม่ใช่ตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับเจ้าของโฆษณาซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ ไม่สามารถตรวจสอบ หรือทราบถึงแหล่งที่มาและ/หรือรายละเอียดของโฆษณาทั้งหมดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ ทั้งนี้ หากการนำเสนอโฆษณาดังกล่าวก่อให้เกิดความสูญหายหรือความเสียหายแก่ผู้ใช้งาน ATI ปฏิเสธความรับผิดและภาระผูกพันทางกฎหมายทุกกรณี

2.6 นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้ ATI กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน หรือที่ปรึกษาของ ATI จะไม่รับผิดในความผิดพลาด หรือความบกพร่องใด ๆ ของเว็บไซต์ หรือจากข้อมูล เนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์ ตลอดจนไม่รับผิดในผลของการละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา ละเมิด ประมาท หรือเหตุอื่นใดที่อาจจะเกิดขึ้น ถึงแม้ว่า ATI จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม

3. การเชื่อมโยงเว็บไซต์

3.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่น

เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ (“เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง”) การเชื่อมโยงนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเท่านั้น โดยเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้แสดงว่าได้รับการสนับสนุน หรืออยู่ภายใต้การควบคุม หรือความรับผิดชอบของ ATI ดังนั้น ATI จึงไม่อาจให้การรับรองในความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง และจะไม่มีความรับผิดในความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ที่ผู้ใช้งานได้รับจากการใช้งานหรือเชื่อมโยงเว็บไซต์ดังกล่าว และขอให้ผู้ใช้งานโปรดศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น

3.2 การเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ ATI

ATI ยินดีที่จะให้มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของ ATI หากผู้ใช้งานประสงค์ที่จะเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของ ATI ทั้งนี้ การเชื่อมโยงดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(1) การเชื่อมโยงนี้ต้องทำในรูปข้อความเท่านั้นโดยแสดงข้อความดังนี้ "สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย" หรือ "ATI"

(2) การเชื่อมโยงนี้ต้องเชื่อมโยงไปยัง www.ati-asco.org หรือ เว็บไซต์ภายใต้ Domain Name "*.ati-asco.org"

(3) การปรากฏ ตำแหน่ง หรือลักษณะใด ๆ ของการเชื่อมโยงนี้ต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือทำให้ความนิยมของชื่อ ATI และเครื่องหมายการค้าของ ATI ลดน้อยลง

(4) การปรากฏ ตำแหน่ง หรือลักษณะใด ๆ ของการเชื่อมโยงนี้ต้องไม่สร้างความเข้าใจที่ว่าองค์กรนั้นมีความเกี่ยวข้องกับ ATI หรือได้รับการสนับสนุนจาก ATI

(5) การเชื่อมโยงต้องแสดงหน้าจอเต็มของ ATI และไม่แสดงใน “กรอบ” ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง

(6) การเชื่อมโยงต้องไม่สื่อให้เข้าใจว่า ATI สนับสนุนเว็บไซต์หรือมีความร่วมมือใด ๆ ระหว่าง ATI และผู้ใช้งานหรือองค์กร

(7) การเชื่อมโยงต้องไม่เข้าลักษณะเป็นการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม หรืออาจนำมาสู่ความเสียหาย การละเมิด การกระทำที่หยาบคาย หรือหัวข้อ ข้อมูลใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นเจ้าของ ความเป็นส่วนตัว หรือชื่อเสียงของ ATI

(8) ATI ไม่มีความรับผิดในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้เว็บไซต์หรือแก่บุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นจากผลของการเชื่อมโยงนี้ อย่างไรก็ดี ATI ขอสงวนสิทธิ์ที่จะได้รับการเยียวยาที่มีขึ้นโดยกฎหมายในกรณีที่มีการผิดข้อตกลงนี้

(9) ไม่ว่าเวลาใด ๆ ATI สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความยินยอมให้มีการเชื่อมโยงเนื้อหาหรือหน้าเว็บไซต์นี้ และสงวนสิทธิในการยกเลิกการเชื่อมโยงใด ๆ โดยอยู่ในดุลพินิจของ ATI แต่เพียงผู้เดียว

4. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เช่น ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน และ/หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้งาน ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) โดยผู้ใช้งานสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Privacy Policy

5. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์

ATI ได้เลือกใช้เทคโนโลยี มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อป้องกันข้อมูลของผู้ใช้งานในระหว่างการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสาร หรือจากการถูกโจรกรรมข้อมูลโดยบุคคลหรือเครือข่ายอื่นทุกระบบที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาเชื่อมต่อกับเครือข่ายของ ATI เช่น Firewall และการเข้ารหัสแบบ Secured Socket Layer (SSL) (ในบางเว็บไซต์) เป็นต้น

6. รหัสประจำตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password)

6.1 ในการใช้งานบางเว็บไซต์ของ ATI ด้วยการเข้าสู่ระบบ (Login) ผู้ใช้งานจะต้องมีรหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของตนเอง โดยผู้ใช้งานจะต้องเก็บรักษารหัสประจำตัวและรหัสผ่านของตนเองไว้เป็นความลับ การเข้าใช้งานและทำรายการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ Login ผ่านรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของผู้ใช้งานในเว็บไซต์นี้ให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์และเป็นการกระทำของผู้ใช้งานเอง หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทุกประการ และผู้ใช้งานตกลงจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องให้ ATI รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแทนผู้ใช้งานทุกกรณี

6.2 ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน และ/หรือการใช้งานเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาด้วยตนเอง โดยแจ้งมายัง ATI

ทั้งนี้ ATI จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนกระบวนการระงับหรือยกเลิกดังกล่าวมีผลสมบูรณ์

7. การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้

ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ ATI สงวนสิทธิ์ที่จะระงับการเข้าถึงหรือยกเลิกการให้บริการใด ๆ ที่มีขึ้นบนเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ การระงับหรือยกเลิกดังกล่าวไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ ATI ที่จะได้รับการเยียวยาตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้ รวมถึงสิทธิอื่นใดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8. กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงและเงื่อนไขการการใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย

Terms and Conditions of Use

By accessing this website (including domain name “*.ati-asco.org”) ( “Website” ) and opening web pages contained in this website, you agree to comply with the policies of the ASCO Training Institute (“ATI”) including but not limited to the applicable laws and terms and conditions of use whether generally and specifically ATI forth in any part of this website ( “Terms and Conditions of Use” ). In this regard, you understand and agree that the specified Terms and Conditions of Use are subjected to be changed without prior notice.

Any change to the Terms and Conditions of Use shall be posted on this website. When you access to this website after such change has been made, it shall be deemed that you accept and agree with such Terms and Conditions of Use. Hence, you are responsible for regularly check the Terms and Conditions of Use.

If you do not agree or wish to reject to be bound by any Terms and Conditions of Use, please kindly exit and do not use this website.

1. Use of This Website and Intellectual Property

1.1 Any materials contained in this website, including but not limited to, messages, contents, pictures, photos, VDO Clip, information tables, training materials, testing or examination materials (if any), trademarks, graphics, audios, design of application screen, design of user-interface, any form of information, any programs, software include in or made available on or through the website as well as any information that can be downloaded by you from this website (collectively referred to as “Content” or “Contents”) are owned by ATI or the respective owner who grant a license for use of those materials to ATI. All of the Contents are protected by intellectual property and/or other forms of propriety rights under the laws of Thailand and/or other countries regardless of any form and whether or not registration has been made.

1.2 Except for the intellectual property owned by ATI, all other trade names, product names, trademarks, service marks and other logos including any intellectual property include in or made available on or through this website are used in an editorial fashion or made available to use as part of this website for the purpose of decorating this website only. ATI, as a website service provider, has no intention of commercial or intellectual property infringement.

1.3 Unless otherwise indicated in this website, any Contents, files or documents provided on this website, you may only view, download, upload the Contents and print any document of the Contents for your own personal and non-commercial use. You may not copy, store or download either in hard copy, copy in electronics format or in any other forms for the purpose in transmit, transfer, perform, broadcast, publish, reproduce, create a derivative work from, display, distribute, sell, license, rent, lease or otherwise transfer any of Contents to any third person whether for direct commercial or any gain or otherwise without the prior written permission from ATI.

2. Disclaimer and Limitation of Liability

2.1 This website and the Contents contained in this website are created and provided for informative and activity registration or education (e.g. training, seminar, testing, examination) through e-learning only. Any information contained in this website (“Disseminated Information”) is considered as the general information made available to the public. Such Disseminated Information shall not be treated as a recommendation, legal advice and trading or investment recommendation to any securities contained on this website.

2.2 The Contents contained in this website are presented based on “as is” basis without direct or indirect guarantees or warranties by ATI of any kind. ATI does not make any representations regarding the completeness, accuracy, recency or reliability of the Contents and information or any guarantees of a result and appropriate use of the Contents contained herein and use of this website. In no event shall ATI be responsible for any loss or damage or any monetary loss arising from the use of this website and/or the use of Contents contained herein in any circumstance.

2.3 ATI will conduct appropriate actions to ensure that the access and use of this website shall be continued, uninterrupted and shall provide a security system to prevent any access from the persons who are not the website user. Nevertheless, ATI does not warrant that the access to the website will be without delays and any errors and will be free of malicious programs, files or software which may cause damage to system or information in your system, for instance, viruses, computer worms, Trojan horses, spyware or other harmful, invasive or corrupted files (collectively referred to as “Defects”) regardless of whether such Defects are caused by human or electronic error or other events beyond its control. In any event, you acknowledge and agree that ATI shall not be responsible to any responsibility to any loss, damage, compensation, expense or any damages arising or resulting from the consequences of such Defects in any circumstance.

2.4 ATI reserves its rights not to grant you permission to use this website and may change or withdraw the website, in part or in whole, at any time without any prior notice or state of purposes in doing so.

2.5 ATI does not warrant that any advertisements include in or made available on or through this website (if any) are accurate, complete and free from any errors provided that ATI is acting as a platform for distributing such advertisement information. ATI is not an agent, partner or party involving in any transaction with the owner of the advertisements whatsoever. Also, ATI is not capable of reviewing or knowing the sources and/or details of the advertisements contained herein. In no event shall ATI be liable and binding legally for any loss or damage arising from displaying such advertisements.

2.6 Unless otherwise specified under the Terms and Conditions of Use, ATI, directors, managers, executives, officers, employees, agents, or consultants of ATI shall not be liable for any fault or error of this website or information or Contents contained in this website and shall assume no responsibility in any omissions relating to this website whether in contract, tort, negligence or other consequences which might happen even if advised of the possibility of such damage.

3. Hyperlinks

3.1 Hyperlinks to the third party’s website

The website contains links to third party sites (“Linked Sites”). Please note that hyperlinks from this website to Linked Sites are provided for your convenience only. These Linked Sites are not under the support or control or responsibility of ATI. ATI is not capable of approving for the correctness, reliability or security of the Linked Sites and shall not be liable for any of your loss or damage suffered from using or hyperlinking to such website. Also, you should study terms and conditions of use of the Linked Sites.

3.2 Hyperlinks to the website

ATI welcomes the establishment of hyperlinks to its website if you wish to have it linked with ATI’s website. The link, however, must be established under the following terms and conditions:

(1) The link must be a text-only link clearly marked “ASCO Training Institute” or “ATI”.

(2) The link must point to the URL http://www.ati-asco.org or URL in domain name “*.ati-asco.org”.

(3) The appearance, position and other aspects of the link may not be such as to damage or dilute the goodwill associated with ATI’s name (ASCO Training Institute) and trademarks.

(4) The appearance, position and other aspects of the link may not create the false appearance that an entity is associated with or sponsored by ATI.

(5) The link, when activated, must display ATI’s website in full-screen and not within a “frame” on the Linked Sites.

(6) The link should not be construed that ATI supports website or there is co-operation between ATI and you or your organization.

(7) The link must not be considered as inappropriate, lead to damage, infringing, profane or any unlawful topics, materials or violation of any applicable intellectual property, proprietary, privacy or ATI’s reputation.

(8) ATI is not liable for any loss or damage incurred or suffered by you or any third party arising out of, in connection with or as a result of this linkage. ATI reserves its rights to seek all remedies available at law for breaches of this terms and conditions.

(9) ATI reserves its rights, at any time, within its sole discretion to revoke its consent to any linking of any Contents or page of this website and reserves its rights to terminate any of the links.

4. Privacy Policy

Your personal information on this website, for instance, your information of the usage of this website and/or other information of you, shall be protected under this Privacy Policy. For more information, please see Privacy Policy.

5. Website Security Policy

ATI has adopted security standard technology for internet transaction to protect the website user’s information when sending and receiving information via communication network and to prevent data theft from any unauthorized person or network which access to ATI’s network, for instance, Firewall, Secured Socket Layer (SSL) code (in some websites or URLs in domain name “*.ati-asco.org”) etc.

6. User Identification (User ID) and Password

6.1 To use some websites or URLs in domain name “*.ati-asco.org”, you shall be required to have your own username (User ID) and password. You shall keep the username and password confidential. Any access or transaction arising from login using your username and password in this website shall constitute correct and complete action by you. In case of any damage for whatever reasons, you shall be responsible for all such actions. You further agree that you shall not object or demand ATI to be responsible for the damages on your behalf.

6.2 You, by yourself, may change suspend or cancel your username and password and/or the usage of this website at any time by informing ATI.

provided that, ATI shall assume no responsibility for any damage arising out prior to the effectiveness of the process of such suspending or terminating.

7. Violation of Terms and Conditions of Use

In the event that there is a violation of Terms and Conditions of Use, ATI reserves its right to suspend any access to or terminate any services rendered on this website without prejudice to ATI’s rights to be indemnified under the Terms and Conditions of Use or any other rights under the relevant laws.

8. Governing Laws

The Terms and Conditions of Use shall be governed by the laws of Thailand.


  • 8
  • 5
  • 5
  • 3
  • 3
  • 8
  • 2
สถิติผู้เข้าชม

 TOP