ATI Digital Testing Center

สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) ให้บริการจัดทดสอบมาตรฐานความรู้ ให้แก่บุคลากร ในตลาดเงิน และตลาดทุนไทย ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ให้ทำหน้าที่จัดทดสอบใบอนุญาต ด้วยการให้บริการทดสอบผ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (Digital Testing Center) ที่ทันสมัย และครบวงจร นับตั้งแต่การสมัครการทดสอบ รวมไปถึงการประมวล และรายงานผล ผู้เข้าสอบจึงได้รับความสะดวก และประโยชน์มากมาย อาทิ

 • ทราบผลสอบทันที พร้อมเทียบคะแนนที่ผู้สอบได้รับกับเกณฑ์มาตรฐาน
 • ชี้ให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนในแต่ละเนื้อหาการทดสอบเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับเตรียมตัวทดสอบครั้งต่อไป
 • ได้รับหนังสือรับรองการทดสอบทันทีที่สอบเสร็จ
 • เก็บประวัติการทดสอบอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลาจากทุกสถานที่ จัดชุดข้อสอบอย่างโปร่งใสและยุติธรรมด้วยระบบ random ที่มีประสิทธิภาพ

 


 • 8
 • 7
 • 6
 • 3
 • 6
 • 2
 • 5
สถิติผู้เข้าชม

 TOP