หลักสูตรอบรม

หลักสูตรใบอนุญาตสำหรับผู้ขายหลักทรัพย์ (Single License Course)

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ประสงค์จะทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนใบ อนุญาตผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนด้านหลักทรัพย์ ประเภท ข(ผู้ขายหลักทรัพย์) เพื่อทำหน้าที่ ติดต่อ ให้ข้อมูลชักชวน ให้คำแนะนำ และบริการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้แก่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ และกองทุนแก่ลูกค้า

ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้พื้นฐานด้านการเงิน การลงทุนตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

หลักสูตรที่จะทำให้ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้น ในเรื่องกลไกตลาดการเงิน และหลักการลงทุน รวมถึงตราสาร และ การประเมินมูลค่า รวมถึงความรู้ด้านแนวทางการปฏิบัติงาน กฎระเบียบ โดยวิทยากรมืออาชีพ ที่จะทำให้เรื่องการเงิน การลงทุนไม่ยากอย่างที่คิด

ผู้เข้าอบรมจะได้รับเอกสาร Study Note และ ตะลุยโจทย์ ที่จะช่วยให้การเตรียมสอบใบอนุญาต มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หลักสูตรใบอนุญาตสำหรับผู้ขายหลักทรัพย์ (Single License Course) – หลักสูตร 3.5 วัน

รายละเอียดการอบรม
เนื้อหาหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
หมวดที่ 1 กลไกการเงิน โครงสร้างตลาดการเงิน และหลักการลงทุนเบื้องต้น 12
- ระบบการเงินและโครงสร้างตลาดการเงิน  
- ตราสารทุน  
- ตราสารหนี้  
- ตลาดการเงินระหว่างประเทศ ผลตอบแทน และความเสียงจากการลงทุนในหลักทรัพย์รายตัว  
- ข่าวสารข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในตลาดการเงิน  
- การวิเคราะห์หลักทรัพย์  
- การบริหารหลักทรัพย์  
- การวางแผนการลงทุน  
หมวดที่ 2 ความรู้เบื้องค้นเกี่ยวกับตราสารประเภทต่างๆ และการประเมินมูลค่า 6
- ความรู้เบื้องต้น และการประเมินมูลค่าตราสารทุน  
- ความรู้เบื้องต้น และการประเมินมูลค่าตราสารหนี้  
- กองทุนรวม และหน่วยลงทุน  
หมวดที่ 3 กฏหมาย และจรรยาบรรณ 3
- หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และการปฏิบัติงานของผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน  
- กฏหมายว่าด้วยการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ และกฏหมายป้องกันการฟอกเงิน  
- หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการออก และเสนอขายตราสารประเภทต่างๆ  
รวมจำนวนชั่วโมงทั้งสิ้น 21

ปฏิทินการอบรม

ค่าธรรมเนียม / เงื่อนไข


  • 6
  • 8
  • 0
  • 8
  • 8
  • 9
  • 3
สถิติผู้เข้าชม

 TOP